Категория: Блог

Интересен е въпросът дали е допустим иск за собственост /установителен или ревандикационен/ за самостоятелен обект или прилежаща част /склад, мазе/ към самостоятелен обект в случаите,…

В чл. 22 на ЗТСУ /отм./ са дефинирани видовете застроителни и регулационни планове за обществени мероприятия. Това са планове, с които се предвижда реализиране на…

Визата за проектиране представлява акт, свързан с устройство на територията съгласно чл.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Визата може да представлява индивидуален административен…

Продължавам анализа на направените промени в Закона за устройство на територията, публикувани в брой 16 на „Държавен вестник“ от 2021 г. Предмет на това изследване…