Блог

Интересен е въпросът дали е допустим иск за собственост /установителен или ревандикационен/ за самостоятелен обект или прилежаща част /склад, мазе/ към самостоятелен обект в случаите,…

В електронното издание на списание “Геомедия” е публикуван текст на адв. Михаела Белчева за търпимите строежи по Закона за устройство на територията. В статията се проследяват…

В списание “Геомедия” е публикуван текст на адв. Михаела Белчева за границите на урбанизираните територии. В статията се разглеждат дефинициите за урбанизирана територия и за…

В електронното издание на списание “Геомедия” е публикуван текст на адв. Михаела Белчева на тема: “Кои лица могат да обжалват проект за изменение на кадастралната карта…

В електронното издание на списание “Геомедия” е публикуван текст на адв. Михаела Белчева за определяне на кръга на заинтересованите страни при създаване и одобряване на…

В електронното издание на списание “Геомедия” е публикуван текст на адв. Михаела Белчева за устройството на терените за озеленяване на територията на София.

В чл. 22 на ЗТСУ /отм./ са дефинирани видовете застроителни и регулационни планове за обществени мероприятия. Това са планове, с които се предвижда реализиране на…