Адвокатска кантора

Михаела Белчева

правни консултации

Кантората е тясно специализирана в предоставянето на правни консултации и представителство в правни спорове в областта на кадастъра, устройството на територията и вещното право.

Повече от 20 години трайните професионални интереси и практика на адвокат  Михаела Белчева се разпростират във всички аспекти на упражняване на правото на собственост  върху недвижими имоти – придобиване и разпореждане с недвижимости, разрешаване на правни спорове,  ограничения на собствеността, регулиране и застрояване.  

Консултираме частни собственици на недвижими имоти и инвеститори в процеса на застрояване. Освен частни клиенти в областта на кадастъра и устройството на територията, консултираме също така държавната и общинска администрация. Това позволява да имаме гледната точка на всички участници в административните отношения, както и детайлното познаване на административните практики и процедури. 

Работим в тясно сътрудничество с водещи геодезически фирми и архитектурни бюра. Това дава конкретен и специфичен професионален поглед и върху техническата страна на казусите, които консултираме и разрешаваме. Вярваме, че без детайлно познаване и задълбочено разбиране на техническата материя не може да се предложи вярно, оригинално и адекватно правно решение.

Консултираме частни собственици на недвижими имоти и инвеститори в процеса на застрояване. Освен частни клиенти в областта на кадастъра и устройството на територията, консултираме също така държавната и общинска администрация. Това позволява да имаме гледната точка на всички участници в административните отношения, както и детайлното познаване на административните практики и процедури. 

Работим в тясно сътрудничество с водещи геодезически фирми и архитектурни бюра. Това дава конкретен и специфичен професионален поглед и върху техническата страна на казусите, които консултираме и разрешаваме. Вярваме, че без детайлно познаване и задълбочено разбиране на техническата материя не може да се предложи вярно, оригинално и адекватно правно решение.

Дългогодишният специализиран теоретичен и практически опит в материята позволява да предоставяме сигурни, гъвкави, бързи и комплексни правни решения. Целта е да постигаме трайно и устойчиво разрешаване на правните казуси и спорове, което да е съобразено максимално с интересите на страните. Добрият баланс в правните отношения между заинтересуваните собственици е условие за избягване на дългогодишни правни спорове и възможност за реализиране на правото на собственост.

Адвокат Михаела Белчева има активна обществена позиция по отношение на съвременната градска среда и участва в работата и управлението на Сдружение „Фрагмент“. 

Адвокат Белчева има повече от 40 публикации в списание „Геомедия“ – специализирано издание в областта на геодезията, геоинформационните технологии и кадастъра.

С КАКВО СЕ ЗАНИМАВАМ

Правни консултации в областта на административните производства по кадастър и устройство на територията, общинска и държавна собственост, земеделски земи. Представителство пред администрацията и процесуално представителство в съдебни спорове по Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за устройство на територията, Закон за общинската собственост, Закон за държавната собственост, Закон за опазване на земеделските земи, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.

Цялостно правно консултиране в областта на вещното право. Това обхваща както еднократни сделки по конкретен въпрос и съветване на отделни купувачи, така и дългосрочно консултиране на големи проекти за изграждане на групи сгради във всички етапи от реализацията им – придобиване на имоти, урегулиране и строителен процес, продажби, управление на собственост. Осъществяваме процесуално представителство по вещноправни спорове – спорове за собственост, спорове за граници на имоти, съдебни делби, наследствени правоотношения, спорове във връзка с етажна собственост, спорове за грешки в кадастралната карта.

Участие в преговори за сключване на всякакви сделки в областта на строителството и подготвяне на договори за проектиране, за строителство и строителен надзор. Процесуално представителство по спорове за вреди от строителство и за некачествено изпълнение по договори за строителство.

Правни консултации в областта на административните производства по кадастър и устройство на територията, общинска и държавна собственост, земеделски земи. Представителство пред администрацията и процесуално представителство в съдебни спорове по Закон за кадастъра и имотния регистър, Закон за устройство на територията, Закон за общинската собственост, Закон за държавната собственост, Закон за опазване на земеделските земи, Закон за собствеността и ползването на земеделските земи.

Цялостно правно консултиране в областта на вещното право. Това обхваща както еднократни сделки по конкретен въпрос и съветване на отделни купувачи, така и дългосрочно консултиране на големи проекти за изграждане на групи сгради във всички етапи от реализацията им – придобиване на имоти, урегулиране и строителен процес, продажби, управление на собственост. Осъществяваме процесуално представителство по вещноправни спорове – спорове за собственост, спорове за граници на имоти, съдебни делби, наследствени правоотношения, спорове във връзка с етажна собственост, спорове за грешки в кадастралната карта.

Участие в преговори за сключване на всякакви сделки в областта на строителството и подготвяне на договори за проектиране, за строителство и строителен надзор. Процесуално представителство по спорове за вреди от строителство и за некачествено изпълнение по договори за строителство.

Полезни връзки и партньори