За нас

Кантората е тясно специализирана в предоставянето на правни консултации и представителство в правни спорове в областта на кадастъра, устройството на територията и вещното право.

Повече от 20 години трайните професионални интереси и практика на адвокат  Михаела Белчева се разпростират във всички аспекти на упражняване на правото на собственост  върху недвижими имоти – придобиване и разпореждане с недвижимости, разрешаване на правни спорове,  ограничения на собствеността, регулиране и застрояване.  

Консултираме частни собственици на недвижими имоти и инвеститори в процеса на застрояване. Освен частни клиенти в областта на кадастъра и устройството на територията, консултираме също така държавната и общинска администрация. Това позволява да имаме гледната точка на всички участници в административните отношения, както и детайлното познаване на административните практики и процедури.

Работим в тясно сътрудничество с водещи геодезически фирми и архитектурни бюра. Това дава конкретен и специфичен професионален поглед и върху техническата страна на казусите, които консултираме и разрешаваме. Вярваме, че без детайлно познаване и задълбочено разбиране на техническата материя не може да се предложи вярно, оригинално и адекватно правно решение.

Дългогодишният специализиран теоретичен и практически опит в материята позволява да предоставяме сигурни, гъвкави, бързи и комплексни правни решения. Целта е да постигаме трайно и устойчиво разрешаване на правните казуси и спорове, което да е съобразено максимално с интересите на страните. Добрият баланс в правните отношения между заинтересуваните собственици е условие за избягване на дългогодишни правни спорове и възможност за реализиране на правото на собственост.

Адвокат Михаела Белчева има активна обществена позиция по отношение на съвременната градска среда и участва в работата и управлението на Сдружение „Фрагмент“.

Адвокат Белчева има повече от 40 публикации в списание „Геомедия“ – специализирано издание в областта на геодезията, геоинформационните технологии и кадастъра.