Специализация

Административно право и административен процес

Правно консултиране в административните производства по кадастър и устройство на територията. Работим в областта на общинската и държавна собственост, както и процедури за земеделски земи. Конкретно съветваме и предоставяме консултиране по отношение на:
Създаване, изменение и поддържане в актуално състояние на кадастрална карта и кадастрални регистри;
Създаване и изменение на подробни устройствени планове;
Издаване на визи, одобряване на инвестиционни проекти и разрешаване на строителство;
Въвеждане на обектите в експлоатация;
Учредяване на сервитутни права по Закона за устройство на територията;
Отчуждителни производства на имоти за общинска и държавна нужда;
Представителство пред общинската и държавна администрация в конкретни производства по кадастър, устройствено планиране, строителство, ограничения на собствеността – сервитути и отчуждаване;
Процесуално представителство по дела с предмет индивидуални административни актове по Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за устройство на територията, Закона за общинската собственост, Закона за държавната собственост и Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Дългогодишният процесуален и специализиран опит на адв. Михаела Белчева осигурява на доверителите висока успеваемост в съдебните спорове.

Вещно право

Цялостно правно консултиране в областта на вещното право. Това обхваща както еднократни сделки по конкретен въпрос и съветване на отделни купувачи, така и дългосрочно консултиране на големи проекти за изграждане на групи сгради във всички етапи от реализацията им – придобиване на имоти, урегулиране и строителен процес, продажби, управление на собствеността.
Осъществяваме процесуално представителство по вещноправни спорове, както и извършваме компетентен анализ на очаквания изход от такива спорове. Предлагаме гъвкави и устойчиви решения за извънсъдебното разрешаване на правни спорове чрез използване на различни правни инструменти – спогодби и сделки.
Предоставяме правни консултации в следната материя и извършваме следните действия:
Извършване на всякакви видове сделки с права върху недвижими имоти между частни субекти – покупко-продажби, учредяване на право на строеж и право на ползване, учредяване на договорни сервитути, замени, делби, прехвърляне на права срещу дълг, разпределение на ползване и други;
Представителство пред нотариус и структуриране на сделките, подготвяне на проекти на нотариални актове;
Придобиване на права върху недвижими имоти по давност;
Консултиране на специфични сделки по Закона за устройство на територията – изготвяне на предварителни и окончателни договори при промяна на граници или при образуване на съсобствени имоти;
Представителство пред общинската и държавна администрация и консултиране на сделки по придобиване и учредяване на права;
Разрешаване на реституционни спорове;
Процесуално представителство по спорове за собственост, спорове за граници, спорове за грешки в кадастралната карта, съдебни делби, спорове по Закона за управление на етажната собственост;

Строителство

Участие в преговори за сключване на всякакви сделки в областта на строителството и подготвяне на договори за проектиране, за строителство и строителен надзор;
Консултиране на процеса на удостоверяване на етапите на строителство и съставяне на актове и протоколи по време на строителството;
Процесуално представителство по спорове за вреди от строителство;
Процесуално представителство по спорове от неизпълнение на договори в строителството; гаранционна отговорност в строителството.