Какво е действието на Закона за устройство на територията спрямо заварените планове за обществени мероприятия, приети при действието на Закона за териториално и селищно устройство (отм.).

В чл. 22 на ЗТСУ /отм./ са дефинирани видовете застроителни и регулационни планове за обществени мероприятия. Това са планове, с които се предвижда реализиране на мероприятия на общините и държавата по архитектурно-градоустройственото изграждане, преустройство и развитие на населеното място и свързаната с него зона на влияние – изграждане на комуникационно–транспортни и съобщителни системи, селищни центрове, сгради и комплекси на системите за обществено обслужване, системи и инженерно-технически мрежи за благоустрояването, системи за отдих и спорт, производствени и складови зони и др. В т. 2 на чл. 22 като обществени мероприятия са посочени мероприятия на юридическите лица за строителство на сгради и съоръжения и създаване на терени за стопанските и обществените им нужди. Съгласно т. 3 на чл. 22 терени за обществено жилищно строителство също представляват обществено мероприятие.

В Решение № 132 от 20.05.2013 г. на ВКС по гр. д. № 942/2012 г., I г. о. се приема, че съгласно § 6, ал. 1 от ПР на ЗУТ е предвидено, че действащите към деня на влизане в сила на ЗУТ териториалноустройствени планове, общи и подробни градоустройствени планове запазват действието си. Предвидена и специална уредба за действието на заварените от ЗУТ дворищнорегулационни планове. Само по отношение на тях са предвидени срокове за прилагането им, както и отпадане на отчуждителното им действие, ако не са приложени най-късно до изтичане на тези срокове. Липсва специална уредба за плановете за обществени мероприятия по чл. 22 ЗТСУ, заварени от ЗУТ. При това положение за тях следва да се отнася общото правило на § 6, ал. 1 ПР на ЗУТ, че те запазват действието си.

Същевременно планът за обществени мероприятия по чл. 22 ЗТСУ няма непосредствено отчуждително действие. При него собствеността на имотите, отредени за обществено мероприятие, се запазва до приключване на отчуждителното производство. Това означава, че до приключване на отчуждителното производство собствениците на имоти, отредени с плана за обществено мероприятие, могат да ги прехвърлят на трети лица, да ги делят, да ги придобиват по давност. Когато парцелът, отреден за обществено мероприятие, включва неурегулирани имоти на частни лица, предмет на сделки са имотите по тяхната кадастрална основа, а не парцелът. За извършването и валидността на сделките не е необходимо да бъде извършвано изменение на регулационния план за съответния урегулиран поземлен имот и изключване на конкретния неурегулиран поземлен имот от границите на УПИ

Оставете коментар:

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *